به گفته مقامات موزه باستان شناسی در این کشف، 19 کوزه پیدا شد که درون آنها هزاران سکه استفاده نشده با پوشش نقره و برنز قرار دارد.

قدمت این سکه ها به پایان قرن چهارم باز می گردد.

تصور می شود این سکه ها در زمان خود استفاده نشده و نو بوده اند و احتمالاً قرار بوده است آنها را به سربازان و مددکاران اجتماعی پرداخت کنند.

دفتر فرهنگ منطقه ای گفت: باستان شناسان با متوقف کردن فعالیت ساختمانی در حال بررسی بیشتر منطقه هستند.